Disclaimer

Foryourstyle.nl wilt u hartelijk welkom heten op www.foryourstyle.nl!

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. For your style kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Charèl zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Charèl zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct en duidelijk mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie op de website kan fouten omvatten of achterhaald zijn hieraan kunt u Charèl niks verwijten. For your style is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door de artikelen verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico, daar moet je zelf goed rekening mee houden. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Foryourstyle.nl tot stand komen.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten of die van licentiegevers. Wilt u iets vertellen of productfoto’s gebruiken, moet dit altijd overlegd worden. Dit kan via info@foryourstyle.nl

Foryourstyle.nl ontvangt producten van bedrijven of pr bureau’s om te testen, artikelen die hieruit volgen zijn geheel vrijblijvend en dat zal Charèl haar mening niet beïnvloeden. Mocht het een samenwerking met een bedrijf zijn, dan is dit een gesponsord artikel ook wel advertorial genoemd, dit wordt altijd aangegeven.